حسین عرب عامری

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران – خاک و پی دانشگاه مازندران
 • کارشناسی مهندسی عمران- عمران دانشگاه شیراز
 • رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی استان گلستان
 • نماینده نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در کار گروه استاندارد اجباری مواد مصالح ساختمانی و نمونه برداری اتفاقی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان
 • نماینده ریاست دفتر نمایندگی مرکز در کمیته مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان ، عضو حقیقی جامعه مهندسان مشاور ایران
 • رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان گلستان
 • h.ameri@shaloodehkhak.com

مهدی عرب عامری

عضو هیات مدیره

 • کارشناسی ارشد عمران- خاک و پی، آزاد واحد تهران مرکز
 • کارشناسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد واحد گرگان
 • عضو کمیته کنترل ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • نماینده کمیته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • me.ameri@shaloodehkhak.com

محمد عرب عامری

نایب رئیس هیات مدیره

 • دانشجوی دکترا - عمران ژئوتکنیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
 • کارشناسی مهندسی عمران - عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 • عضو گروه نظارت و بازرسی گودبرداری و پایدارسازی گود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
 • mo.ameri@shaloodehkhak.com

حسین زنگنه کرمانشاهی

معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار

 • کارشناسی مهندسی برق-قدرت، دانشگاه شهید عباسپور
 • کارشناس مدیریت پروژه انتقال نیرو (شرکت توانیر)
 • مدیر طرح و مجری پروژه خطوط انتقال نیرو از سال 1361 الی 1377
 • مدیر عامل شرکت مهندسی توان پیمان ساز (مجری پروژه های انتقال نیرو) از سال 1378 به مدت 5 سال ، رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور از سال 1383 الی 1391
 • معاون اداری مالی مهندسین مشاور هراز راه از سال 1391 الی 1394
 • امور مربوط به مدیریت اداری – مالی – مجری پروژه های خطوط انتقال برق و شبکه های فشار قوی
 • مهندسی ارزش در رابطه با پروژه های انتقال نیرو – شرکت در کمیسیون های تخصصی افت انرژی در شبکه های توزیع.
 • امور مربوط به انعقاد قراردادها – بررسی طرح های توزیع برق.